การประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที ในโครงการปลุกจิตสำนึก
รู้คุณแผ่นดิน ๓ หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"

ได้ขยายระยะเวลาในการรับผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
เนื่องจากกองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกวดเป็นอย่างมาก
อยากให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสุขของการเป็นคนไทย
จึงได้ประกาศขยายระยะเวลาการรับผลงานออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557